Helsingfors ungdomsråd väljs 8–26.11.2021

Vad är ungdomsrådet?

Kommunallagen garanterar unga rätten att påverka sin hemstads ärenden genom ett ungdomsråd. Helsingfors ungdomsråd väljs genom val vartannat år, och 30 ungdomar ingår i rådet. Ungdomsrådet beslutar själv om vilka ärenden de under sin mandatperiod vill främja, och ser till att de unga får sin röst hörd i stadens beslutsfattande.

Vad ingår i ungdomsrådets verksamhet?

Ungdomsrådets verksamhet är mångsidig och du kan själv påverka hur mycket av din tid du använder till verksamheten. Varje ungdom arbetar i egen takt och i enlighet med sina möjligheter. Minimimålet är att delta två gånger per månad i allmänna möten och att sätta sig in i de saker som beslutas där.

Utöver möten träffar ungdomarna stadens beslutsfattare, såsom borgmästare och medlemmar i nämnderna, samt deltar i smågruppsverksamhet och projekt. Det är viktigt att ungdomarna samtalar med beslutsfattarna då man fattar beslut om frågor som uttryckligen har att göra med de ungas liv, såsom mentalhälsovårdstjänster eller ställen att tillbringa sin fritid.

Ungdomsrådet kan själv bestämma om vilka frågor det vill främja, och hur. Under den gångna perioden har ungdomsrådet bland annat ordnat ett samtalstillfälle om de ungas välmående i huvudstadsregionen samt en paneldiskussion om sexualfostran för unga i skolan under Pride-veckan, det har arbetat med att etablera mötesarvoden, samt uppmuntrat unga att delta genom olika virtuella jippon.

Varför lönar det sig att ställa upp som kandidat?

Inom ungdomsrådet kan du påverka stadens verksamhet och föra fram de ungas åsikter om de saker som man beslutar om. Du behöver ingen tidigare erfarenhet, du lär dig allt du behöver genom att delta. Ungdomsrådet är en gemenskap där du lär dig samarbeta, får se hur staden fungerar, och kan påverka saker som är viktiga för dig själv.

Varför lönar det sig att rösta?

Ungdomsrådet är en länk mellan ungdomar och kommunala beslutsfattare. En medlem i ungdomsrådet från det egna närområdet kan främja saker som är viktiga för ens egen skola eller det egna området genom att direkt tala med stadens beslutsfattare. Ungdomsrådet påverkar också konkret saker i hela staden: till exempel är USB-laddningsuttagen i bussar, metron och spårvagnar, graffitiväggar och Sommarsedeln saker som ungdomsrådet under tidigare perioder fått till stånd.

När börjar det nya ungdomsrådet?

Under valet hösten 2021 röstar man på ungdomsrådet för perioden 2022–2023. Sammanställningen av det nya ungdomsrådet offentliggörs under KrutGalan den 8 december, och det nya ungdomsrådet börjar sin mandatperiod den första januari 2022.